NAXOS a.s. Hledej Menu

Upuštěno - Stavební pozemky pro 33 bytů

Praha 5 - U Klikovky

Shrnutí

Nejnižší podání
189 000 000 Kč
Nejnižší podání: 189 000 000 Kč
Předmět prodeje: Developerské projekty
Forma prodeje: Dobrovolná dražba
Plocha: Plocha pozemku: 6 434 m2
;
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód DD/018/2023
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 22. 09. 2023, 09:00
Nejnižší podání 189 000 000,- Kč
Dražební jistota 15 000 000,- Kč
Minimální příhoz 500 000,- Kč

Předmětem dražby je soubor 7 pozemků (o celkové výměře 6.434 m2) určených pravomocným stavebním povolením mimo jiné k výstavbě 33 bytových jednotek a 73 parkovacích míst, které se nacházejí mezi ulicemi Plzeňská a Podbělohorská na Praze 5, v lokalitě nazývané Skalka a tvoří jeden funkční celek.

Pozemky jsou značně svažité. Přístup k pozemkům je z ulice U Klikovky a je řešen smluvně věcným břemenem, jedná se o pozemek parc. č. 4672/6. Ostatní pozemky této komunikace jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy. Na pozemku parc. č. 4729 se nachází torzo stavby bytového domu č.p. 120, jedná se nemovitou kulturní památku. Stavba je v havarijním stavu, chybí střecha a některé zdi, objekt nelze využívat. Dle Územního plánu hlavního města Prahy se pozemky nachází ve funkčním využití ploch OB-D-čistě obytné. Pouze pozemek parc. č. 4672/36 a část pozemku parc. č. 4740 na severním okraji se nachází ve funkčním využití ploch ZMK-zeleň městská a krajinná a dál jižní část pozemku parc. č. 4736/9 se nachází ve funkčním využití ploch LR-lesní porosty.

Úřad městské části Praha 5, odbor Stavební úřad, vydal rozhodnutí č.j.MC05 114847/2018 ze dne 18.10.2018  ve spojeném řízení:

I. rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby, kterým mění územní rozhodnutí Úřadu městské části Praha 5, odboru územního rozhodování č.j. OUR.Sm.p.4741-14714/08-Pka-UR ze dne 10.10.2008, opravené rozhodnutím č.j. OUR.Sm.p.4741-14714/08-Pka-UR/opr ze dne 24.6.2009, ve znění rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č.j. OSI.Sm.p.4741-55675/2013-No-ZUR ze dne 22.1.2014 pro stavbu v dokumentaci označenou jako „Bytový areál Skalka”, Praha 5, Smíchov, U Klikovky. Změnou územního rozhodnutí se umisťuje: zvýšení počtu bytů z 16 na 33 bytových jednotek, zvýšení počtu parkovacích stání na 73 situovaných v 1. a 2. PP stavby a s tím spojená změna v půdorysné dispozici podzemních podlažích stavby, změna v umístění retenční nádrže.

II. stavební povolení pro stavbu v dokumentaci označenou jako „Bytový areál Skalka”, Praha 5, Smíchov, U Klikovky. Druh a účel povolované stavby: stavba pro bydlení - bytový dům. Stavba obsahuje: bytové domy, stavební úpravy č.p. 120, opěrné stěny.

Dle posudku znalce bylo při místním šetření zjištěno, že byla započata stavba a došlo k odtěžení a odvozu zeminy a je provedeno zapažení stavební jámy. Dle dostupných informací je v současné době výstavba přerušena. Zda byly provedeny další stavební práce nebylo možné na místě ověřit.

Na či v předmětu dražby se nachází nebo může nacházet movitý majetek, který není součástí předmětu dražby.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Nejnižší podání stanoveno včetně DPH.

Kontaktní osoba

Ing. Jan Sachr
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 724 504 347
Email: jansachr@naxos.cz

Poznámka

Cena včetně DPH!

Prohlídka

29.8.2023 v 10:00

12.9.2023 v 10:00

Sraz zájemců je před předmětem dražby (od ulice U Klikovky)

Navrhovatel

Les Marrons a.s.
IČ: 28208536
Jindřišská 901/5
110 00 Praha 1

 

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Upuštěno - Stavební pozemky pro 33 bytů
Upuštěno - Stavební pozemky pro 33 bytů
Upuštěno - Stavební pozemky pro 33 bytů
Upuštěno - Stavební pozemky pro 33 bytů
Upuštěno - Stavební pozemky pro 33 bytů
Upuštěno - Stavební pozemky pro 33 bytů
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód DD/018/2023
Region Hlavní město Praha
Způsob licitace Anglický způsob
Termín dražby 22. 09. 2023, 09:00
Nejnižší podání 189 000 000,- Kč
Dražební jistota 15 000 000,- Kč
Minimální příhoz 500 000,- Kč

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Ing. Jan Sachr
Telefon: +420 257 314 251
Mobil: +420 724 504 347
Pobočka: +420 257 314 251
Email: jansachr@naxos.cz

Navrhovatel

Les Marrons a.s.
IČ: 28208536
Jindřišská 901/5
110 00 Praha 1

 

Dražebník

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5
spisová značka: B 7170 vedená u Městského soudu v Praze